Aloe Canarias ( 9 )

aaaa

Gel Puro Aloe Plus Lanzarote dostępny online w sklepie ekoaloe.pl ! Szybka realizacja wysyłki !

Regulamin sklepu internetowego EkoAloe.pl określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

1. DEFINICJE
 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy EkoAloe.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ekoaloe.pl
Sprzedawca - Adam Krzykowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Media Show Adam Krzykowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia CEIDG, NIP 7391802640 , nr REGON 280415474


 

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 • Adres pocztowy: ul. Mroza 8/34 10-900 Olsztyn

 • Adres e-mail: sklep@ekoaloe.pl  3. WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • Urządzenie z dostępem do Internetu

  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.  4. ZAKUPY W SKLEPIE

 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT 5% oraz 23%.

 • Sprzedawca informuje, że na całkowitą cenę zamówienia składają się podana w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 • Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 • Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia treści przez Kupującego i zaakceptowania Regulaminu, a następnie kliknięcia w link aktywacyjny wysłany ze Sklepu w wiadomości e-mai.

 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 • Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

     5. PŁATNOŚCI

 • Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: BGŻ Paribas 29 1600 1462 1838 0938 9000 0001

 • Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  Przelewy 24

  2.W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 • Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 • W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 • W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 • Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WYSYŁKI POZA GRANICĘ POLSKI  MOGĄ BYĆ REALIZOWANE PO UPRZEDNIM ZAPYTANIU O KOSZT WYSYŁKI.

 • Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  Za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS


   

    7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

  W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 • Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Mroza 8/34 10-900 Olsztyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  5. Produktów naturalnych( organicznych) wyprodukowanych bezpośrednio na zamówienie kupującego oznaczonych poniżej w punktach a i b

  a. Soku Aloesowego klarownego – naturalnego lub ekologicznego

  b. Soku Aloesowego z miąższem - naturalnego lub ekologicznego

   

9. REKLAMACJE

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  Żądać usunięcia wady

 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Mroza 8/34

 • 10-900 Olsztyn

  Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
   

10. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

  11. ZASTRZEŻENIA

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 • Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 • Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

  12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 • Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

   

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Media Show Adam Krzykowski

e-mail:sklep@ekoaloe.pl


 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................- Adres Konsumenta (-ów): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Regulamin

ul. Mroza 8

10-900 Olsztyn
___
e-mail: sklep@ekoaloe.pl 

Materiały promocyjne oraz zdjęcia:

www.pryordistribution.eu 
 

Polityka Prywatności

Dostawa

Płatność

Regulamin